Domov
Prijavnica / Registration form

2. MEDNARODNA ERM KONFERENCA

2nd International ERM Conference

Ekoremediacije v državah Zahodnega Balkana in Osrednje Evrope za izboljšanje kvalitete življenja

ECOREMEDIATION IN THE WESTERN BALKAN COUNTRIES AND CENTRAL EUROPE FOR A BETTER QUALITY OF LIFE

CELJE, SLOVENIJA, 24. in 25. september 2008

  CELJE, SLOVENIA, 24th in 25th September 2008 

Ime/First name:
Priimek/Family name:
Inštitucija ali podjetje/institution, organization:
Davčna številka plačnika kotizacije/Tax number:
Naslov/Address:
Telefon/Phone:
Faks/Fax:
Mobilni telefon/Mobil phone:
E-pošta/e-mail address:
Udeležba na konferenci
(ustrezno označite):
Participation at conference
(mark suitably):
članek / paper
plakat / poster
brez prispevka / without contribution

V primeru udeležbe s prispevkom, prosim izpolnite spodnja polja.
In case of participation with contribution, please fill lower fields.

Naslov članka / Title of contribution:
(ustrezno označite vsebinski sklop / mark suitably theme)
Primeri dobrih praks ekoremediacij v državah Zahodnega Balkana in Osrednji Evropi / Examples of good practices of ecoremediation in states of Western Balkans and Central Europe
Ekosistemske tehnologije / Ecosystem technologies
Izobraževanje o ekoremediacijah / Education for ecoremediation
Ekoremediacije za varovanje in ohranjanje zavarovanih območij (Natura 2000) / Ecoremediation for protection and conservation of protected areas (Natura 2000)

Na ERM konferenci se bom udeležil/a (ustrezno označi) / Participation on lunch or dinner – yes or no (mark suitably).
- v sredo, 24. septembra 2008 / on Wednesday, 24th September 2008
kosilo / lunch
večerja / dinner
- v četrtek, 25. septembra 2008 / on Thursday, 25th September 2008
kosilo / lunch